Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

3 800 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

630 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 200 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - przygotowujące do pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas studiów dostarczana jest wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić edukację, rewalidację lub być nauczycielem wspomagającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Oligofrenopedagogika
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 • Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedeutologia z deontologią
 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i specyfika wychowania i kształcenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacyjnym
 • Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobą ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Konstruowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
 • Metodyka pracy w internacie

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych

Praktyki na stadiach podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja związana z praktykami, w tym program oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną realizację praktyk w poniższych placówkach:

 • Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO w Rzeszowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli

Studia podyplomowe realizowane przez PCUD umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwenci studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach szkoły podstawowej
 • klasach gimnazjum
 • szkołach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • W szkołach ogólnodostępnych z klasami integracyjnymi

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych