Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

4 200 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

630 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 800 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie Spektrum autyzmu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, które przygotowują do pracy z podopiecznymi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę i praktykę oraz kompetencje do prowadzenia pracy z podopiecznymi zarówno indywidualnie, jak i na poziomie klasy szkolnej.


Zgodnie z Rozporządzaniem dodatkowej opłacie podlega świadectwo ukończenia studiów w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) na konto Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z podopiecznymi z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (ukończone studia licencjackie lub magisterskie) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z podopiecznymi z autyzmem i zespołem Aspergera

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zespołem Aspergera. Celem i zadaniem realizowanym na tym kierunku jest zwrócenie uwagi słuchaczy na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych, kształtowanie świadomości podejmowania działań we współpracy z innymi specjalistami oraz tworzenie zespołów specjalistów, którzy będą kompleksowo wspierać rozwój podopiecznych

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna  - metody i narzędzia w diagnozowaniu autyzmu
 • Metody wspomagania rozwoju dziecka i terapii autyzmu
 • Elementy neurologii dziecięcej
 • Wczesna interwencja
 • Zasady edukacji i terapii dzieci i uczniów z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Projektowanie działań edukacyjno-terapeutycznych
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Edukacja włączająca ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedeutologia z deontologią
 • Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka wczesnego wspomagania ucznia z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody i programy terapii indywidualnej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wspieranie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Praktyka

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych ( 60 godzin)

Praktyki na stadiach podyplomowych  Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja związana z praktykami, w tym program oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizację praktyk w poniższych placówkach:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO w Rzeszowie
 • Zespół Szkół specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • i wiele innych

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane  przez wykwalifikowanych specjalistów. Osoby studiujące ten kierunek w PCUD uzyskają wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera), diagnozowania oraz metodyki pracy.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Rzetelne studiowanie tego kierunku pozwoli uzyskać słuchaczowi wiedzę i umiejętności, które bardzo dobrze przygotują do podjęcia działań wspierających i edukacyjnych przyszłego podopiecznego z zburzeniami ze spektrum autyzmu na poziomie zarówno indywidualnym jak i na poziomie klasy szkolnej. Słuchacz między innymi zostanie wyposażony w umiejętności konstruowania programów terapeutycznych dostosowanych do specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich potrzeb i możliwości Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (spektrum autyzmu).


Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online
 • Bon rabatowy 5 % dla absolwentów na kolejny kierunek

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie  kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych