Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

510 godziny, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

3 800 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

630 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 200 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju

Studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przygotowują do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. słuchacze zdobędą potrzebną wiedzę teoretyczną i praktyczną do opracowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju

Studia adresowane są przede wszystkim do pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz osób z wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę

Studia przygotowują do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych (w tym integracyjnych), szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (SOSW).

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
 • Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
 • Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
 • Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Projektowanie działań w obszarze WWR i ewaluacja działań zespołu
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną
 • Metody wspomagania, terapii i rehabilitacji dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych
 • Warsztat pracy specjalisty WWR
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
 • Metodyka wczesnej edukacji
 • Metodyka wieloprofilowego uprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym - projektowanie, realizacja i ewaluacja programów oddziaływań wspomagających
 • Stymulacja i integracja sensoryczna
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Praktyka

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych

Praktyki na stadiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizację praktyk.

Studia podyplomowe przygotowują do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. Podczas studiów podyplomowych realizowanych w PCUD słuchacze poznają zasady diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka i jego środowiska. W Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych słuchacze zdobędą potrzebną wiedzę teoretyczną i praktyczną do opracowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z dzieckiem do 10 lat:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego (5 - letnia pedagogika, 5 - letnia psychologia lub 5 - fizjoterapia)
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych