Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

4 200 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowujące do kształcenia z wykorzystanym elementów terapii sztuką

Studia arteterapia są dedykowane osobom pragnącym wykorzystać w procesie kształcenia specyficzną formą działalności terapeutycznej, podejmowanej przez kontakt ze sztuką (plastyczną, muzyczną bądź literacko-teatralną). Terapia taka spełnia funkcję stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Podmiotem działań arteterapii może być każdy człowiek, a środkiem oddziaływania wszystkie dziedziny sztuki: muzyka, taniec, plastyka, teatr, literatura, fotografia.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje w wykorzystaniu terapii sztuką w procesie kształcenia

Studia arteterapia adresowane są do nauczycieli szkół ogólnodostępnych i specjalnych oraz pedagogów, psychologów, artystów, pracowników służb medycznych i terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, bibliotekarzy, którzy w swojej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do kształcenia osób z wykorzystaniem terapii sztuką

Celem studiów jest zaprezentowanie możliwości oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka, zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy szeroko rozumianą terapią a innymi dyscyplinami nauki, poznanie i wykorzystanie sztuki w terapii.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje 390 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Psychopedagogika twórczości i zdolności
 • Podstawy psychoedukacji z metodyką
 • Metody i szkoły psychoterapii
 • Diagnostyka i terapia pedagogiczna
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Wstęp do arteterapii.
 • Podstawy metodyki arteterapii
 • Elementy historii sztuki
 • Plastyka w nauczaniu i terapii
 • Kreatywność w myśleniu i działaniu
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba
 • Metodyka arteterapii: środki intermedialne, multi i mixmedia
 • Muzykoterapia - metodyka
 • Choreoterapia - metodyka
 • Logorytmika
 • Drama
 • Biblioterapia – książka artystyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Rysunkowe metody projekcyjne w diagnostyce psychologicznej
 • Praktyki

Praktyki na stadiach podyplomowych Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią realizowane są w wymiarze 120 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w czasie trwania studiów.


Słuchacz może zostać również zwolniony z odbywania części lub całości praktyk jeśli spełnia określone wymogi.

 

Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.

 
 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy

Studia podyplomowe arteterapia są specyficzną formą działalności terapeutycznej podejmowanej przez kontakt ze sztuką (plastyczną, muzyczną bądź literacko-teatralną). Spełniają funkcję stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym zauważa się zmiany w trzech sferach funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego:

 • emocjonalno-motywacyjnej,
 • motorycznej,
 • poznawczej.

Techniki pracy stosowane w arteterapii służą zarówno osobom, które ujawniają trudności w realizacji zadań życiowych jak i tym, które pragną doskonalić jakość własnego życia w relacjach z innymi, rozwijać zdolności twórcze oraz własną osobowość. Służy zatem wspieraniu rozwoju, profilaktyce i leczeniu. Aktywność twórcza angażuje procesy nieświadome, dlatego terapia przez sztukę (arteterapia) może być pomocna w wyrażaniu nieuzewnętrznionych emocji, których świadomy umysł nie jest w stanie rozpoznać i przekształcić w słowa. Podmiotem działań arteterapii może być każdy człowiek, a środkiem oddziaływania wszystkie dziedziny sztuki: muzyka, taniec, plastyka, teatr, literatura, fotografia. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizując studia podyplomowe z arteterapii rozszerza program o zagadnienia muzykoterapii i choreoterapii jako integralnych elementów terapii przez sztukę. Ponad 70% zajęć to praca technikami warsztatowymi.

Absolwent studiów podyplomowych: Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach Terapii Zajęciowej
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Świetlicy Środowiskowej
 • Szpitalach i hospicjach
 • innych placówkach zajmującymi się różnymi zaburzeniami w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, a także niepełnosprawnością intelektualną.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych