Pedagogika resocjalizacyjna
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin praktyk

Cena:

3 800 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

630 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin praktyk

Cena:

4 200 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna mają charakter kwalifikacyjny nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). 


Studia podyplomowe Resocjalizacja  mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego

Studia podyplomowe resocjalizacja przygotowują do zajmowania się problematyką związaną z różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym dysfunkcjami rodziny. Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie resocjalizacji pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. w: pogotowiach opiekuńczych; świetlicach socjoterapeutycznych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi pomocy

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków: 

 • psychologia
 • pedagogika 
 • socjologia
 • resocjalizacja
 • nauczycieli mających przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy resocjalizacyjnej z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi pomocy. Celem ogólnym studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności związanych z pomaganiem dzieciom, młodzieży a także osobom dorosłym potrzebującym pomocy w związku z różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowaniem.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Obrona pracy dyplomowej

Program obejmuje zajęcia dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Resocjalizacja w teorii i praktyce
 • Aktualne problemy i współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Dewiacje społeczne - profilaktyka i zapobieganie
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Podstawy kryminologii z elementami wiktymologii
 • Prawne podstawy funkcjonowania systemów resocjalizacji
 • Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
 • Edukacja włączająca uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
 • Metody twórczej resocjalizacji
 • Metodyka pracy z kuratora sądowego
 • Superwizja w resocjalizacji
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych
 • Praktyka

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych

Praktyki na stadiach podyplomowych Resocjalizacja realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Resocjalizacja realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy.


Studia podyplomowe realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych przygotowują do zajmowania się problematyką związaną z różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym dysfunkcjami rodziny. Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie resocjalizacji z socjoterapią pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. w: pogotowiach opiekuńczych; świetlicach socjoterapeutycznych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień.

Głównym celem studiów podyplomowych RESOCJALIZACJA jest przekazanie szerokiej wiedzy w zakresie profilaktyki, psychopatologii, psychologii rozwojowej, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną, metodyki pracy resocjalizacyjnej, a także, m.in., wykształcenie u przyszłych absolwentów umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych Resocjalizacja i socjoterapia uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w szkołach ogólnodostępnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • domach pomocy społecznej
 • pogotowiach opiekuńczych
 • domach dziecka
 • ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień
 • świetlicach terapeutycznych

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych