Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

3 800 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

630 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 200 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy z dziećmi w celu wspomagania ich rozwoju i rozpoznawania ich indywidualnych możliwości uczenia się.

Studia podyplomowe diagnoza i terapia pedagogiczna przekazują kompletną wiedzę o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka, kształtują umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Przekazują także wiedzę o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych.

Zgodnie z Rozporządzaniem dodatkowej opłacie podlega świadectwo ukończenia studiów w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) na konto Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje i prowadzić terapię pedagogiczną w placówkach oświatowych

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby, które chcą prowadzić terapię pedagogiczną w placówkach oświatowych, świetlicach, poradniach itp.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z dziećmi wymagającymi wspomaganie ich rozwoju

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do stworzenia optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne oraz zapoznanie się z założeniami i organizacją pracy z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki korekcyjnej
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
 • Organizacja instytucji w systemie wsparcia dziecka/ucznia o SPE  - aspekty prawne
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
 • Zasady edukacji i terapii dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z grupy ryzyka
 • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczo-pedagogicznej
 • Metody terapii pedagogicznej
 • Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych
 • Warsztat terapeuty pedagogicznego
 • Praktyka

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych

Praktyki na stadiach podyplomowych Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


 Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 


 Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych

Wiedza przekazana uczestnikom studiów pozwoli na sprawne zarządzanie terapią integracji sensorycznej oraz innymi tak, aby wzajemnie się uzupełniały, funkcjonowały w ramach pracy placówki oświatowej i korespondowały ściśle z możliwościami i rozwojem dziecka przy ścisłej współpracy rodziców. Po ukończeniu studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej absolwenci uzyskają kompletną wiedzę o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka, zdobędą umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się, uzyskają wiedzę o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych. Studia podyplomowe w PCUD realizowane są w sposób praktyczny. Podczas zajęć praktycznych słuchacze zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę, która umożliwi im pracę z dziećmi.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwenci studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia pedagogiczna uzyskują dyplom studiów podyplomowych z uczelni wyższej, który uprawnia ich do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • klasach IV – VIII szkoły podstawowej
 • szkoły ponad podstawowe
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych