Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnoprawnością słuchową
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

październik 2020

Czas trwania:

Praktyki:

120 godzin

Cena:

3 600 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

październik 2020

Czas trwania:

450 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 000 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Surdopedagogika -  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnoprawnością słuchową mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do kształcenia dzieci i dorosłych niesłyszących lub słabosłyszących

Studia przygotowujące nauczycieli pracujących we wszystkich typach placówek, do  wychowania i kształcenia osób z wadami słuchu. Studia przygotowują kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą oraz słabosłyszącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • nauczyciele
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • poradni pedagogicznych
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • psychologowie
 • innych osoby prowadzących lub zamierzających prowadzić kształcenie dzieci i dorosłych niesłyszących lub słabosłyszących.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe kwalifikacyjne, przygotowujące merytorycznie i metodycznie do kształcenia osób niesłyszących lub słabosłyszących

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i dorosłych niesłyszących i słabosłyszących.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Obrona pracy dyplomowej

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Pedagogika specjalna
 • Surdopedagogika
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Surdologopedia
 • Rewalidacja indywidualna
 • Psychologia głuchych
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu – podstawy języka migowego
 • Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna
 • Fonetyka z ortofonią
 • Metodyka nauczania i wychowania głuchych i niedosłyszących
 • Rewalidacja indywidualna dzieci z wadą słuchu
 • Podstawy audiologii
 • Projektowanie planów i programów edukacyjnych
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji głuchych
 • Komputer w kształceniu specjalnym
 • Praktyka
 • Projekt dyplomowy

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej

Praktyki na stadiach podyplomowych Surdopedagogika realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na Panelu Słuchacza. 


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Surdopedagogika realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy.


Studia podyplomowe realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zostały przygotowane dla nauczycieli pracujących we wszystkich typach placówek, którzy chcą zagłębić się w naukę o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadami słuchu. Studia przygotowują kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą oraz słabosłyszącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych Surdopedagogika uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • klasach IV – VIII szkoły podstawowej
 • klasach I – III gimnazjum
 • klasach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach terapii zajęciowej
 • Świetlicach, ośrodkach i fundacjach zajmujących się osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i jednego zdjęcia