Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

410 godziny, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

4 100 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy jako terapeuta integracji sensorycznej

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia, umożliwiają zdobycie kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Integracja sensoryczna określa właściwe oddziaływanie sensorów (bodźców), które napływają przez receptory. Dzięki odpowiedniej terapii integracji sensorycznej możliwe jest wspomaganie rozwoju dziecka już w okresie płodowym do wczesnego dzieciństwa.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje do pracy wspomagającej rozwój dziecka poprzez terapię integracji sensorycznej

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do:

 • Pedagogów specjalnych,
 • Oligofrenopedagogów,
 • Specjalistów ds. spektrum autyzmu,
 • Surdopedagogów,
 • Tyflopedagogów,
 • Fizjoterapeutów,
 • Terapeutów zajęciowych
 • innych osób, które chciałyby w swojej pracy wykorzystywać terapię integracji sensorycznej

 

Słuchaczami kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia mogą zostać również osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego (między innymi: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi - jednak bez posiadania przygotowania pedagogicznego, nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w szkole w rozumieniu przepisów MEN. O uznaniu kwalifikacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty Integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniającej Absolwenta.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z podopiecznymi z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej

Celem studiów Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w charakterze Terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz stosowanie terapii zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.


Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Wybrane treści realizowane podczas studiów:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
 • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego
 • Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
 • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji zmysłowej (m.in. w ADHD, autyzmie i ZA, MPD, zespołach genetycznych, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia i in. )
 • Postępowanie terapeutyczne u dzieci z zaburzeniami integracji zmysłowej
 • Warsztat pracy terapeuty
 • Praktyki

Praktyki na stadiach podyplomowych Integracja sensoryczna realizowane są w wymiarze 120 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja związana z praktykami, w tym program oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Integracja Sensoryczna” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają zdobycie kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Integracja sensoryczna określa właściwe oddziaływanie sensorów (bodźców), które napływają przez receptory. Dzięki odpowiedniej terapii integracji sensorycznej możliwe jest wspomaganie rozwoju dziecka już w okresie płodowym do wczesnego dzieciństwa. Terapia poprzez sensory umożliwia rozwój dziecka i niwelowanie powstałych trudności rozwojowych. Dedykowana jest dla wszystkich dzieci, jednakże w szczególności zaleca się jej stosowanie u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, niedosłyszących i niedowidzących oraz u dzieci z nadpobudliwością ruchową.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Integracja Sensoryczna uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach Terapii zajęciowej
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Świetlicy Środowiskowej
 • Szpitalach i hospicjach
 • innych placówkach zajmującymi się różnymi zaburzeniami, które stosują w swojej pracy Terapię Sensoryczną

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z metody Snoezelen
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych