Logopedia
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

615 godzin, IV semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

5 800 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

735 godzin, IV semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

6 300 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Logopedia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie Logopedii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy terapeutycznej przy zaburzeniach mowy u dzieci

Logopedia to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, które przygotowują nauczycieli i pracowników placówek oświatowych do pracy z dziećmi pełnosprawnymi i z niepełnosprawnościami, u których jest potrzeba korygowania wad wymowy. W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę i praktykę oraz kompetencje metodyczne do prowadzenia terapii logopedycznej.

Odbiorcy

Studia podyplomowe logopedia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy

Adresatami studiów są:

 • nauczyciele
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • poradni pedagogicznych
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • psychologowie

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy

Studia logopedia wyposażają absolwentów w zasób wiedzy i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy oraz przygotowują do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Wstęp do logopedii
 • Fonetyka artykulacyjna i fonologia języka polskiego
 • Kultura żywego słowa
 • Emisja głosu
 • Logorytmika
 • Podstawy audiofonologii i audiometrii
 • Podstawy foniatrii i ortodoncji
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Pedagogika specjalna – wybrane elementy
 • Neuropsychologia
 • Psychiatria dziecięca
 • Kształtowanie i rozwój mowy dziecka w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdologopedia z terapią
 • Balbutologopedia z terapią
 • Profilaktyka i terapia w dysleksji i dysgrafii
 • Diagnoza logopedyczna
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy
 • Mutyzm i inne zaburzenia psychogenne mowy
 • Autystyczne ograniczenia komunikacji językowej
 • Usprawnianie mowy dzieci z MPD
 • Terapia osób po uszkodzeniach mowy
 • Psychoterapia w pracy logopedycznej
 • Zastosowanie informatyki w logopedii
 • Metodyka Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki logopedyczne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej

Praktyki na stadiach podyplomowych Logopedia realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej. 


 Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 


 Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Logopedia realizację praktyk w poniższych placówkach:

 • Muzyczne Przedszkole Publiczne Nr 14 w Rzeszowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli

Studia kwalifikacyjne przygotowują do wykonywania zawodu logopedy. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej rozwoju i doskonalenia, a także zajmuje się wadami i różnymi zaburzeniami mowy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Studia podyplomowe wyposażają słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami mowy. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (ujętym w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 229402) i nauczyciel logopeda (ujęty w KZiS numer 235906).

 Absolwent studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Logopedia uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w żłobkach, szkołach i przedszkolach masowych i integracyjnych
 • w placówkach specjalnych (przedszkola, szkoły, ośrodki, DPS) .
 • Poradniach Foniatryczno- Logopedycznych
 • Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych