Neurologopedia
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

383 godziny, II semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

4 800 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowujące do pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy o etiologii neurologicznej

Neurologopedia to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, które przygotowują logopedów do pracy z dziećmi pełnosprawnymi i z niepełnosprawnościami, u których jest potrzeba korygowania wad wymowy o etiologii neurologicznej. W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę i praktykę oraz kompetencje metodyczne do prowadzenia terapii neurologopedycznej oraz do prowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla logopedów pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z dziećmi z neurologicznymi zaburzeniami mowy

Studia skierowane są do logopedów pracujących w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych/ przedszkolach, szkołach – w tym specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach fizjoterapii i rehabilitacji, ośrodkach wczesnej interwencji itp.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z dziećmi z neurologicznymi zaburzeniami mowy

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe poszerzenie i ugruntowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażenie słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie. W zakresie specjalistycznym kształcenia realizowane jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy aż do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk

W programie studiów znajdują się następujące bloki tematyczne:

 • Medyczny, obejmujący zagadnienia anatomii, fizjologii, patofizjologii. Zajęcia praktyczne obejmują m.in. analizę dokumentacji medycznej.
 • Rehabilitacyjny, zajmujący się teorią i praktyką usprawniania chorych z różnorodnymi porażeniami i zaburzeniami.
 • Językoznawczy, pozwalający w praktyce klinicznej wykorzystywać zasady językowe do konstruowania ćwiczeń logopedycznych.
 • Logopedyczny, uzupełniający ogólną wiedzę logopedyczną oraz pozwalający wykorzystywać ją w praktyce klinicznej pod okiem doświadczonych neurologopedów - klinicystów.
 • Uzupełniający, obejmujący zagadnienia organizacyjne i prawne

Nowością w programie studiów jest wprowadzenie zagadnień związanych z rehabilitacją zaburzeń przełykania u dzieci i dorosłych.

Praktyki na stadiach podyplomowych Neurologopedia realizowane są w wymiarze 120 godzin 

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


 Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Neurologopedia” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Neurologopedia to specjalizacja logopedii, która zajmuje się diagnozą oraz terapią różnych zaburzeń komunikacyjnych, które spowodowane są uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopedia zajmuje się terapią mowy oraz terapią karmienia i zaburzeniami jedzenia u dzieci na każdym stadium rozwoju oraz u osób dorosłych. 

 Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791)
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych