Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

3 800 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

630 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 200 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Pedagogika leczniczo-terapeutyczna mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie Pedagogiki leczniczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy w placówkach oświatowych w szpitalach, sanatoriach itp.

Studia Pedagogika dostarczają wiedzę i umiejętności nauczycielom, pedagogom i osobom posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby nauczać w placówkach oświatowych funkcjonujących w szpitalach, sanatoriach itp. Przygotowanie merytoryczne związane jest z kształceniem niezbędnym do realizacji treści programowych zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania w placówkach oświatowych przy szpitalach i innych ośrodkach leczniczych

Adresatami studiów podyplomowych są:

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • psycholodzy i inne osoby legitymujące się przygotowaniem pedagogicznym

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do realizacji podstawy programowej z dziećmi chorymi

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych z zakresu pedagogiki leczniczej lub szkołach przyszpitalnych i innych znajdujących się w ośrodkach zdrowia. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Obrona pracy dyplomowej

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Medyczne podstawy pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
 • Psychologiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Zasady i formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową
 • Istota, przyczyny i postępowanie w wybranych chorobach dzieci i młodzieży w aspekcie biomedycznym i psychospołecznym
 • Metody wspomagania i terapii w wybranych chorobach dzieci i młodzieży
 • Wczesna interwencja
 • Poradnictwo rehabilitacyjne
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Edukacja włączająca ucznia z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową
 • Pedeutologia z deontologią
 • Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
 • Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży w podmiotach leczniczych
 • Metody i programy i formy terapii z uczniem z chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową
 • Nowoczesne technologie w edukacji uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową
 • Aktywizacja osób w podeszłym wieku z podmiotach leczniczych i terapeutycznych
 • Organizacja środowiska edukacyjno-terapeutycznego i warsztat pracy nauczyciela
 • Praktyka

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych

Praktyki na stadiach podyplomowych Pedagogika lecznicza realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 
Studia Podyplomowe – specjalność Pedagogika lecznicza przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby nauczać w placówkach oświatowych funkcjonujących w szpitalach, sanatoriach itp. Przygotowanie merytoryczne związane jest z kształceniem niezbędnym do realizacji treści programowych zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Pedagogika lecznicza uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w Szkole podstawowej
 • Liceum i technikum
 • w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych
 • szkołach Przyszpitalnych i Przysanatoryjnych

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych