Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

3 800 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z biblioterapią mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu w zakresie Bibliotekoznawstwa z biblioterapią, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy bibliotece

Studia podyplomowe bibliotekoznawstwo z biblioterapią, przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, uczelnie wyższe czy biblioteki podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu bibliotekoznawstwa.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych przygotowujące do pracy w bibliotece

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów humanistycznych legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy w bibliotece

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do pracy w bibliotekach szkolnych i publicznych. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań określonych prawem.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Treści programowe zawierają między innymi następujące przedmioty:

 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
 • Zarządzanie bibliotekami
 • Praca bibliotek szkolnych i pozaszkolnych
 • Czytelnictwo z metodyką pracy
 • Podstawy biblioterapii
 • Metodyka pracy biblioterapeutycznej
 • Elementy organizacji i redakcji informacji na platformach elektronicznych
 • Metody pracy bibliotecznej
 • Pedagogika biblioteczna
 • Zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej
 • Praktyka

Praktyki na stadiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo z biblioterapią realizowane są w wymiarze 120 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na Panelu Słuchacza. 


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo z biblioterapią realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy.


Studia podyplomowe – specjalność Bibliotekoznawstwo z biblioterapią przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, uczelnie wyższe czy biblioteki podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu bibliotekoznawstwa.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Bibliotekoznawstwo z biblioterapią uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • bibliotekach szkolnych, w tym tych na uczelniach wyższych
 • bibliotekach
 • w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych