Zarządzanie oświatą – menadżer w oświacie
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

345 godzin, II semestry

Praktyki:

60 godzin

Cena:

3 300 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą – menadżer w oświacie mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu w zakresie zarządzania placówkami podlegającymi pod system oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych

Studia kształcą kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi. Podczas studiów słuchacz zostaje zapoznany z problematyką budowania strategii, zarzadzania ludźmi, prawno-finansową prowadzenia jednostek oświatowych z uwzględnieniem organizacji ich działań. Ponad 70% zajęć to praca technikami warsztatowymi. Są to studia kwalifikacyjne dające podstawę do ubiegania się o stanowiska kierownicze jednostek oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzaniem dodatkowej opłacie podlega świadectwo ukończenia studiów w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) na konto Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym pragnących podnieść kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych

Adresatami studiów są osoby pełniące oraz zamierzające ubiegać się o sprawowanie funkcji kierowniczych w szkołach i jednostkach oświatowych.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do kierowania placówkami oświatowymi

Studia przygotowują do zarządzania szkołą i jednostkami oświatowymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 30 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Kierowanie zmianą. Podejmowanie decyzji w warunkach kryzysu.
 • Zarządzanie z wykorzystaniem systemów komputerowych. Zabezpieczenia dokumentacji elektronicznej
 • Funkcjonowanie Rad Pedagogicznych Szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców
 • Organizowanie procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Ocena pracy dyrektora
 • Etyka menedżera w oświacie
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Elementy marketingu. Promocja placówki i współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Komputerowe systemy dydaktyki i dziennik elektroniczny
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. Planowanie budżetu szkoły
 • Zamówienia publiczne w oświacie
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i projektowanie programów poprawy efektywności kształcenia
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Etykieta menadżera
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w placówce oświatowej
 • Ochrona przeciwpożarowa w obiektach użyteczności publicznej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki kierownicze

Praktyki na stadiach podyplomowych Zarządzanie oświatą – menadżer w oświacie realizowane są w wymiarze 60 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na Panelu Słuchacza. 


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą – menadżer w oświacie realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy.


Studia nakierunkowane są na kształcenie kadry zarządzającej placówkami oświatowymi. Podczas studiów w PCUD słuchacz zostaje zapoznany z problematyką prawno-finansową prowadzenia jednostek oświatowych z uwzględnieniem organizacji ich działań. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436.rozszerza program o zagadnienia muzykoterapii i choreoterapii jako integralnych elementów terapii przez sztukę. Ponad 70% zajęć to praca technikami warsztatowymi.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie oświatą – menadżer w oświacie uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • w szkole podstawowej
 • w gimnazjum
 • szkole średniej, technikum i szkole zawodowej
 • inne jednostki oświatowe

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych