Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

442 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 200 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do pracy w przedszkolach i klasach I – III

Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, które przygotowują nauczycieli i osoby z wykształceniem wyższym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę i praktykę z zakresu wykorzystania gimnastyki podstawowej i korekcyjnej, rytmiki i tańca wymagane w kwalifikacjach zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do realizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej lub innych osób prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu gimnastyki, rytmiki i tańca z dziećmi.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do prowadzenie zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy antropomotoryki
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 • Zabawy i gry z piłką
 • Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
 • Muzyka i rytmika
 • Taniec – rodzaje i metodyka
 • Relaksacja
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Edukacja zdrowotna
 • Praktyka (realizowana w przedszkolach lub szkołach podstawowych w klasach 1-3)

Praktyki na stadiach podyplomowych Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, realizowane są w wymiarze 120 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575 z późn.zm.)

Studia podyplomowe Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym w wczesnoszkolnym przygotowują merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresie gimnastyki, rytmiki i tańca w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć ruchowych. W ramach studiów podyplomowych „Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych nasi słuchacze wszystkie zajęcia ruchowe będą realizować w Clubie Fitness Calypso. Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli do wyłącznej dyspozycji profesjonalnie wyposażone sale wraz z niezbędnymi pomieszczeniami.

Absolwent studiów podyplomowych: Gimnastyka rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791)
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych