Edukacja włączająca
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

440 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

4000 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

Marzec 2024

Czas trwania:

560 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4500 zł

Opis kierunku

W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie „Edukacją włączającą” powstał kierunek studiów podyplomowych z tego właśnie zakresu. Absolwent uzyskuje kompetencji w zakresie wsparcia merytorycznego, kadrowego i rzeczowego w pracy z uczniami o SPE (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Edukacja ta stawia za cel wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, czyli społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. To systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki
i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia
.

Szkoła ogólnodostępna to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego potrzeby i możliwości, realizująca założenia edukacji włączającej. To szkoła zapewniająca każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły.

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów (UNESCO, 2017).

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca (17.02.2022)

Zgodnie z Rozporządzaniem dodatkowej opłacie podlega świadectwo ukończenia studiów w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) na konto Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Odbiorcy

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i specjalistów wszystkich typów placówek oświatowych, posiadających wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów

Studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy w zakresie Edukacji włączającej. 

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji m.in. w zakresie:

  • działalności szkoleniowo-doradczej, która stanowi główny przedmiot współpracy z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi i ich wsparcie,
  • działalności związanej z wyposażeniem dzieci/uczniów oraz osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki lub dobór sprzętu,
  • działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej.
  • współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań.

Warunki ukończenia

  • Obecność na zajęciach
  • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
  • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 lub 180 godzin
  • Uregulowanie płatności
  • Zdanie egzaminu końcowy

Program zawiera obszary tj.

C2 Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

C3 Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

C5 Dydaktyka specjalna

C6 Diagnostyka w pedagogice specjalnej

D1 Teorie edukacji integracyjnej i włączającej

D2 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających

D3 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych

D4 Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej

D6 Praktyki zawodowe

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie dopasowując go do Rozporządzenia które niebawem ma wejść w życie.